دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

روایی پرسشنامه

 

روایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های مهم ابزار اندازه‌گیری می باشد. مفهوم فوق با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی و اعتبار پرسشنامه نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت.( سرمد و دیگران ،1390) جهت اندازه گیری روایی پرسشنامه در این پژوهش از روایی صوری و محتوایی بهره گیری شده می باشد. به این ترتیب که سوالات پرسشنامه قبل از توزیع نهایی در میان نمونه آماری ، در اختیار اساتید راهنما ، مشاور و همچنین صاحب‌نظران بازار محصولات نرم‌افزاری قرار گرفت. در مطالعه پرسشنامه، تعداد کافی پرسش‌های مناسب و مرتبط برای اندازه‌گیری مفهوم مشخص شده از لحاظ روایی محتوایی و همچنین توانایی عناصر جهت اندازه‌گیری مفاهیم از لحاظ روایی ظاهری مورد توجه آنها قرار گرفته و ایراداتی از هر دو حیث مشخص گردید که توسط  توسط پژوهشگر مرتفع گردید و در نهایت روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تائید اساتید قرار گرفت.

 

3-10-2 پایایی پرسشنامه

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایایی پرسشنامه که از آن به اعتبار ، دقت و اعتمادپذیری نیز یاد می گردد، عبارت می باشد از اینکه اگر از اندازه‌گیری که جهت مفهوم یا سازه‌ای ساخته شده می باشد در شرایط یکسان و اما در زمان و یا مکان دیگر بهره گیری گردد ، نتایج مشابه‌ای را حاصل کند. (سرمد و دیگران ، 1389)

دراین پرسشنامه از روش آلفای کرنباخ [1] جهت سنجش پایایی بهره گیری شده می باشد. این ضریب با بهره گیری از نرم‌افزار SPSS 19  محاسبه شده می باشد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری مانند پرسشنامه یا آزمون‌های که ویژگی‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند ، به کار گرفته می گردد. ( خاکی ، 1387) برای محاسبه ضریب آلفای کرنباخ آغاز بایستی واریانس‌ امتیازهای هر زیر مجموعه از سوالات را  و همچنین واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با بهره گیری از فرمول زیر این ضریب را بدست آورد.

 

rα = ( j/(j-1) )( 1-(∑s2j / s2) )

که در آن :‌

rα = ضریب اعتبار.

j = تعداد زیر مجموعه سوالات پرسشنامه یا آزمون.

s2j = واریانس زیر آزمون j ام

s2 = واریانس کل آزمون.

 

خاطر نشان می گردد که ضریب قابلیت اعتماد در تقسیر نتایج مهم بوده و شرط اساسی در انتخاب یک ابزار اندازه‌گیری می باشد.

مقدار قابل قبول جهت پایای بودن پرسشنامه ، مقدار بالاتر از 7/0 می‌باشد. پایایی بدست آمده جهت پرسشنامه این پژوهش مقدار   می‌باشد. همچنین ضریب کرنباخ برای زیرآزمون‌های مربوط به هر متغیر این پرسشنامه نیز محاسبه شده می باشد که نتایج را در جدول شماره قابل نظاره می‌باشد.

[1] – Cronbach’s Alpha

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترین هدف پژوهش حاضر مطالعه اندازه تاثیر اجراء مختلف آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند و در نهایت خود ارزش ویژه برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار  می‌باشد. بطور خاص اهداف این پژوهش به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به تبیین زیر تقسیم‌بندی شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلی

 

تعیین اندازه تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت تولید نرم‌افزار (نرم‌افزارهای مالی، اداری ).

1-5-2- اهداف فرعی

 

اهداف فرعی پژوهش نیز به‌ صورت زیر مجموعه اهداف اصلی  و بر مبنای  ارتباط بین اجزاء آمیخته‌بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند ( مطابق با مدل آکر) می باشد . این اهداف در شش  گروه دسته‌بندی شده‌اند که تمامی آنها در مورد برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزارهای مالی اداری مورد مطالعه قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  آگاهی و تداعی‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  آگاهی از برند.

گروه ج :

 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  آگاهی از برند.

گروه د :

 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  آگاهی از برند.

گروه ه :

 • تعیین اندازه تاثیر وفاداری به برند بر  ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر کیفیت ادراک شده از برند بر ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند .