دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

کاربرد نتایج پژوهش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای تولید کنندگان در صنعت نرم‌افزار  در نظر داشتن فرآیند علمی و عملی خلق برند و شناسائی عوامل مختلف محیط داخلی که می‌توانند بر برند و ارزش آن تاثیر مثبت یا منفی گذاشته بسیار مهم می‌باشد .از طرف دیگر  ارزش ویژه برند می‌تواند همچون شاخص ،اندازه و سنجه استراتژی‌های مختلف بازاریابی به کار گرفته گردد و مانند یک کانون متناسب کننده فعالیت‌های مختلف بازاریابی  در تمامی جنبه‌‌ها و قسمت‌ها مختلف شرکت باشد . در این پژوهش با فرض این‌که تمامی فعالیت‌های یک شرکت تولید کننده نرم‌افزار ( محیط داخلی تحت کنترل ) قابل جمع‌بندی در مفهوم آمیخته‌بازاریابی می‌باشد . به مطالعه نوع ارتباط و همچنین اندازه آن بین هر کدام از اجزاء آمیخته بازاریابی ( کالا، قیمت، توزیع ، فعالیت‌های پیشبردی ) با ارزش ویژه برند از طریق ابعاد آن پرداخته‌ می گردد . انتظار می‌رود با بهره گیری از نتایج حاصله یک تولید کننده نرم‌افزار درصورتیکه علاقه‌مند به خلق یک برند با ارزش و قدرتمند باشد بتواند اندازه تاثیر هرکدام از عوامل تحت کنترل خود را بر روی ارزش ویژه برند اندازه گیری کرده و فعالیت‌ها و استراتژی‌های بازاریابی خود را براساس این تاثیر‌های مثبت یا منفی تعدیل نماید . به نظر می‌رسد این روش ، رویکرد هدف‌مند و موثر جهت تدوین برنامه‌های برند‌سازی در صنعت نرم‌افزار باشد.

 

1-5- اهداف پژوهش

 

مهمترین هدف پژوهش حاضر مطالعه اندازه تاثیر اجراء مختلف آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند و در نهایت خود ارزش ویژه برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار  می‌باشد. بطور خاص اهداف این پژوهش به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به تبیین زیر تقسیم‌بندی شده‌اند .

 

 

1-5-1- اهداف اصلی

 

تعیین اندازه تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت تولید نرم‌افزار (نرم‌افزارهای مالی، اداری ).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترین هدف پژوهش حاضر مطالعه اندازه تاثیر اجراء مختلف آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند و در نهایت خود ارزش ویژه برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار  می‌باشد. بطور خاص اهداف این پژوهش به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به تبیین زیر تقسیم‌بندی شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلی

 

تعیین اندازه تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت تولید نرم‌افزار (نرم‌افزارهای مالی، اداری ).

1-5-2- اهداف فرعی

 

اهداف فرعی پژوهش نیز به‌ صورت زیر مجموعه اهداف اصلی  و بر مبنای  ارتباط بین اجزاء آمیخته‌بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند ( مطابق با مدل آکر) می باشد . این اهداف در شش  گروه دسته‌بندی شده‌اند که تمامی آنها در مورد برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزارهای مالی اداری مورد مطالعه قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  آگاهی و تداعی‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  آگاهی از برند.

گروه ج :

 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  آگاهی از برند.

گروه د :

 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  آگاهی از برند.

گروه ه :

 • تعیین اندازه تاثیر وفاداری به برند بر  ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر کیفیت ادراک شده از برند بر ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند .