دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرضیه‌های پژوهش 

 

مطابق با اهداف مذکور ، این  پژوهش متشکل از 15 فرضیه دسته‌بندی شده در 5 گروه می‌باشد که با بهره گیری از نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها می‌توان به اهداف پژوهش دست پیدا نمود .

 

گروه الف :

 

 • محصول نرم‌افزاری بر  وفاداری به برند تاثیر مثبت دارد .
 • محصول نرم‌افزاری بر  کیفیت ادراک شده از برند  تاثیر مثبت دارد .
 • محصول نرم‌افزاری بر  آگاهی از برند تاثیر مثبت دارد .

 

گروه ب :

 

 • قیمت بر  وفاداری به برند تاثیر مثبت دارد .
 • قیمت بر کیفیت ادراک شده از برند  تاثیر مثبت دارد .
 • قیمت بر آگاهی از برند تاثیر مثبت دارد .

 

گروه ج :

 

 • توزیع  بر  وفاداری به برند تاثیر مثبت دارد .
 • توزیع بر  کیفیت ادراک شده از برند  تاثیر مثبت دارد .
 • توزیع بر  آگاهی از برند تاثیر مثبت دارد .

 

 

گروه د :

 

 • فعالیت‌های پیشبردی  بر  وفاداری به برند تاثیر مثبت دارد .
 • فعالیت‌های پیشبردی بر  کیفیت ادراک شده از برند  تاثیر مثبت دارد .
 • فعالیت‌های پیشبردی بر  آگاهی از برند تاثیر مثبت دارد .

 

گروه ه :

 

 • وفاداری به برند   بر  ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد.
 • کیفیت ادراک شده از برند   بر  ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد.
 • آگاهی از برند   بر  ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد.

 

1-8- تعریف واژه‌ها

 

1-8-1 برند(BRAND)  

 

یک اسم ، نشانه ، سمبل ، طرح یا ترکیبی از آنها که کوشش در شناساندن محصولات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان را داشته و کوشش در متمایز کردن این محصولات از محصولات سایر رقبا دارد . (انجمن بازاریابی امریکا ،1960،404)(American Marketing Association)

 

1-8-2 ارزش ویژه برند (BEAND EQUITY)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترین هدف پژوهش حاضر مطالعه اندازه تاثیر اجراء مختلف آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند و در نهایت خود ارزش ویژه برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار  می‌باشد. بطور خاص اهداف این پژوهش به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به تبیین زیر تقسیم‌بندی شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلی

 

تعیین اندازه تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت تولید نرم‌افزار (نرم‌افزارهای مالی، اداری ).

1-5-2- اهداف فرعی

 

اهداف فرعی پژوهش نیز به‌ صورت زیر مجموعه اهداف اصلی  و بر مبنای  ارتباط بین اجزاء آمیخته‌بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند ( مطابق با مدل آکر) می باشد . این اهداف در شش  گروه دسته‌بندی شده‌اند که تمامی آنها در مورد برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزارهای مالی اداری مورد مطالعه قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  آگاهی و تداعی‌ها از برند.

گروه ب :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  آگاهی از برند.

گروه ج :

 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  آگاهی از برند.

گروه د :

 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  آگاهی از برند.

گروه ه :

 • تعیین اندازه تاثیر وفاداری به برند بر  ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر کیفیت ادراک شده از برند بر ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند .