دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

وفاداری به برند (Brand Loyalty)

 

اظهار‌گر اندازه ترجیحات مشتریان نسبت به یک برند در مقایسه با نزدیک‌ترین رقیب می‌باشد . این موضوع ریشه در ارزیابی مشتریان نسبت به اندازه توان برند در تامین نیاز‌های آنها می‌باشد .  وفاداری به برند می‌تواند خود یک مزیت رقابتی و مانعی جهت ورود رقبا به‌بازار باشد.(آکر،1996)

 

 

 

 

 

1-8-4 کیفیت ادراک شده (Quality Perceived)

 

یک درک مشترک از کیفیت عمومی و شایستگی‌های محصول در مقایسه با محصولات رقبا که مشتری را متقاعد به انتخاب برند می کند . زیتمال کیفیت ادراک شده را ادراک مصرف کننده از برتری محصول نسبت به محصول رقیب می‌داند .(زیسامل[1]،1998)

 

1-8-5 آگاهی از برند (Brand Awareness)

 

شناخت برند از توانایی تشخیص، شناسائی و به یادآوری آن توسط مشتریان و همچنین فرق آن از برند‌های دیگر پس از معرفی، نظاره و یا شنیدن در مورد برند یا نشانه‌ها و یا بسته‌بندی آن تشکیل می گردد.(آکر،1996)

 

1-8-6 تداعی‌های برند (Brand Association)

 

عبارت می باشد از هرچیز مرتبط با برند و یا تصویر آن که در ذهن مشتریان به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به‌وجود می‌آید و می‌تواند مبنای برای فرق مخصوصا برای محصولاتی که تشخیص تفاوت‌ها میان برند‌‌ها برای مشتریان سخت می باشد باشد . (آکر،1996)

 

1-8-7 آمیخته بازاریابی (Marketing Mix)

 

مجموعه‌ای از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل که بازاریابان جهت کسب واکنش موردنظر بازار هدف با هم ترکیب می‌کنند . ( کاتلر و آرمسترانگ ، 1383:912)

 

 

 

1-9 اختصار فصل

 

در این فصل آغاز به اظهار ضرورت و لزوم در نظر داشتن مبحث ارزش ویژه برند در بازار نرم‌افزارهای مالی و اداری کشور پرداخته گردید . تبیین و اظهار مسئله پژوهش حاضر مورد تشریح قرار گرفت . همچنین اهمیت و ارزش پژوهش و اهداف اصلی و فرعی آن تبیین گردید . سوالات و فرضیه‌های پژوهش نیز مورد مطالعه قرار گرفتند و در انتها واژه‌های کلیدی مورد بهره گیری تعریف گردیدند .

 

[1] Zeithaml

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترین هدف پژوهش حاضر مطالعه اندازه تاثیر اجراء مختلف آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند و در نهایت خود ارزش ویژه برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار  می‌باشد. بطور خاص اهداف این پژوهش به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به تبیین زیر تقسیم‌بندی شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین اندازه تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت تولید نرم‌افزار (نرم‌افزارهای مالی، اداری ).

1-5-2- اهداف فرعی

 

اهداف فرعی پژوهش نیز به‌ صورت زیر مجموعه اهداف اصلی  و بر مبنای  ارتباط بین اجزاء آمیخته‌بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند ( مطابق با مدل آکر) می باشد . این اهداف در شش  گروه دسته‌بندی شده‌اند که تمامی آنها در مورد برند شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزارهای مالی اداری مورد مطالعه قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر محصول بر  آگاهی و تداعی‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر قیمت بر  آگاهی از برند.

گروه ج :

 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر توزیع  بر  آگاهی از برند.

گروه د :

 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  وفاداری به برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین اندازه تاثیر فعالیت‌های پیشبردی بر  آگاهی از برند.

گروه ه :

 • تعیین اندازه تاثیر وفاداری به برند بر  ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر کیفیت ادراک شده از برند بر ارزش ویژه برند .
 • تعیین اندازه تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند .